سایر علوم اجتماعیجامعه شناسی

فرمت: pdf
حجم: 16.9 مگابایت
قیمت: 2000 تومان

White Collar: The American Middle Classes

By


شناسنامه فارسی کتاب:
عنوان کتاب:

سفید یقه: طبقه متوسط ​​آمریکا

موضوع کتاب:

Other Social Sciences, Sociology

سال نشر:
ناشر: Oxford University Press
ویرایش:
شماره جلد:
تعداد صفحه: 408
زبان: انگلیسی
In print for fifty years, White Collar by C. Wright Mills is considered a standard on the subject of the new middle class in twentieth-century America. This landmark volume demonstrates how the conditions and styles of middle class life-originating from elements of both the newer lower and upper classes-represent modern society as a whole. By examining white-collar life, Mills aimed to learn something about what was becoming more typically "American" than the once-famous Western frontier character. He painted a picture instead of a society that had evolved into a business-based milieu, viewing America instead as a great salesroom, an enormous file, and a new universe of management. Russell Jacoby, author of The End of Utopia and The Last Intellectuals, contributes a new Afterword to this edition, in which he reflects on the impact White Collar had at its original publication and considers what it means to our society today. "A book that persons of every level of the white collar pyramid should read and ponder. It will alert them to their condition for their better salvation."-Horace M. Kaellen, The New York Times (on the first edition)
Contents
Introduction, ix
ONE: OLD MIDDLE CLASSES
1. The World of the Small Entrepreneur, 3
1. The Old Middle Classes, 3
2. Property, Freedom and Security, 7
3. The Self-Balancing Society, 9
2. The Transformation of Property, 13
1. The Rural Debacle, 15
2. Business Dynamics, 20
3. The Lumpen-Bourgeoisie, 28
3. The Rhetoric of Competition, 34
1. The Competitive Way of Life, 35
2. The Independent Farmer, 40
3. The Small Business Front, 44
4. Political Persistence, 54
TWO: WHITE COLLAR WORLDS
4. The New Middle Class: I, 63
1. Occupational Change, 63
2. Industrial Mechanics, 65
3. White-Collar Pyramids, 70
5. The Managerial Demiurge, 77
1. The Bureaucracies, 78
2. From the Top to the Bottom, 81
3. The Case of the Foreman, 87
4. The New Entrepreneur, 91
5. The Power of the Managers, 100
6. Three Trends, 106
vi CONTENTS
6. Old Professions and New Skills, 112
1. The Professions and Bureaucracy, 113
2. The Medical World, 115
3. Lawyers, 121
4. The Professors, 129
5. Business and the Professions, 136
7. Brains, inc., 142
1. Four Phases, 144
2. The Bureaucratic Context, 149
3. The Ideological Demand, 153
4. The Rise of the Technician, 156
8. The Great Salesroom, 161
1. Types of Salesmen, 161
2. The Biggest Bazaar in the World, 166
3. Buyers and Floorwalkers, 169
4. The Salesgirls, 172
5. The Centralization of Salesmanship, 178
6. The Personality Market, 182
9. The Enormous File, 189
1. The Old Office, 190
2. Forces and Developments, 192
3. The White-Collar Girl, 198
4. The New Office, 204
5. The White-Collar Hierarchy, 209
THREE: STYLES OF LIFE
10. Work, 215
1. Meanings of Work, 215
2. The Ideal of Craftsmanship, 220
3. The Conditions of Modern Work, 224
4. Frames of Acceptance, 229
5. The Morale of the Cheerful Robots, 233
6. The Big Split, 235
11. The Status Panic, 239
1. White-Collar Prestige, 240
2. The Smaller City, 250
3. The Metropolis, 251
4. The Status Panic, 254
CONTENTS
12. Success, 259
1. Patterns and Ideologies, 259
2. The Educational Elevator, 265
3. Origins and Mobilities, 272
4. Hard Times, 278
5. The Tarnished Image, 282
FOUR: WAYS OF POWER
13. The New Middle Class: II, 289
1. Theories and Difficulties, 290
2. Mentahties, 294
3. Organizations, 298
14. White-Collar Unionism, 301
1. The Extent Organized, 302
2. Acceptance and Rejection, 304
3. Individual Involvement, 308
4. The Shape of Unionism, 314
5. Unions and Politics, 320
15. The Politics of the Rearguard, 324
1. Models of Consciousness, 324
2. Political Indifference, 327
3. The Mass Media, 332
4. The Social Structure, 340
5. U.S. Politics, 342
6. The Rearguarders, 350
Acknowledgments and Sources, 355
Index, 365
شابک/ISBN: 0195157087 9780195157086