Game Localization: Translating for the global digital entertainment industry عنوان فارسی: محلی سازی بازی: ترجمه برای صنعت جهانی سرگرمی های دیجیتال نویسنده(گان): Minako O'Hagan, Carmen Mangiron سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
The Black Art of Multiplatform Game Programming عنوان فارسی: هنر سیاه و سفید از برنامه نویسی مولتی بازی نویسنده(گان): Jazon Yamamoto سال انتشار: 2014 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Game Engine Architecture, Second Edition عنوان فارسی: موتور بازی معماری، چاپ دوم نویسنده(گان): Jason Gregory سال انتشار: 2014 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Black Art of 3D Game Programming: Writing Your Own High-Speed 3D Polygon Video Games in C عنوان فارسی: هنر سیاه و سفید از برنامه نویسی 3D بازی: نوشتن خود را با سرعت بالا 3D چند ضلعی بازی های ویدئویی در C نویسنده(گان): Andre LaMothe سال انتشار: 1995 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Game Design عنوان فارسی: طراحی بازی نویسنده(گان): Bob Bates سال انتشار: 2004 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Game Scripting Mastery (Premier Press Game Development) عنوان فارسی: بازی برنامه نویسی تسلط (برتر مطبوعات توسعه بازی) نویسنده(گان): Alex Varanese سال انتشار: 2002 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Game Interface Design عنوان فارسی: رابط کاربری بازی طراحی نویسنده(گان): Brent Fox سال انتشار: 2004 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Game Development Tools عنوان فارسی: ابزارهای توسعه بازی نویسنده(گان): Marwan Ansari سال انتشار: 2011 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
AI Techniques for Game Programming عنوان فارسی: تکنیک های هوش مصنوعی برای برنامه نویسی بازی نویسنده(گان): Mat Buckland سال انتشار: 2002 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
UnrealScript game programming cookbook عنوان فارسی: بازی UnrealScript می برنامه نویسی کتاب آشپزی نویسنده(گان): Dave Voyles سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Unity 4.x cookbook عنوان فارسی: وحدت کتاب آشپزی 4.x و نویسنده(گان): Matt Smith, Chico Queiroz سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Unity shaders and effects cookbook عنوان فارسی: وحدت و اثرات shader های کتاب آشپزی نویسنده(گان): Kenny Lammers سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Unity shaders and effects cookbook عنوان فارسی: وحدت و اثرات shader های کتاب آشپزی نویسنده(گان): Kenny Lammers سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
UDK iOS game development beginner's guide عنوان فارسی: راهنمای UDK iOS توسعه بازی مبتدی نویسنده(گان): John P. Doran, Christos Gatzidis سال انتشار: 2012 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Learning Stencyl 3.x game development: beginner's guide عنوان فارسی: آموزش Stencyl توسعه بازی های 3.x: راهنمای مبتدی نویسنده(گان): lnnes Borkwood سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Learning Stencyl 3.x game development: beginner's guide عنوان فارسی: آموزش Stencyl توسعه بازی های 3.x: راهنمای مبتدی نویسنده(گان): lnnes Borkwood سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Introduction to game physics with Box2D عنوان فارسی: مقدمه ای بر فیزیک بازی با از Box2D نویسنده(گان): Ian Parberry سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
2D graphics programming for games عنوان فارسی: برنامه نویسی گرافیک 2D برای بازی نویسنده(گان): John Pile Jr. سال انتشار: 2013 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Introduction to 3D Game Programming with DirectX 11 عنوان فارسی: مقدمه ای بر برنامه نویسی بازی 3D با DirectX 11 نویسنده(گان): Frank Luna سال انتشار: 2012 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها
Making Games with Python & Pygame عنوان فارسی: ساخت بازی با پایتون نویسنده(گان): Albert Sweigart سال انتشار: 2012 دسته بندی: کامپیوتر، برنامه نویسی، بازی ها